1. Yleistä

  UB Rahoitus Oy pyytää käyttäjää tutustumaan huolellisesti alla oleviin www.ubrahoitus.fi –sivujen käyttöehtoihin. UB Rahoitus Oy tarjoaa yrityslainapalveluita (jäljempänä ”Palvelu”) asiakkailleen. Palveluun liittyvät eri asiakirjat ja Internet-sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja.

  Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä ehdot itseään sitoviksi rekisteröitymällä Palveluun. Palvelun käyttäminen on sallittua vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli käyttäjä katsotaan kuluttajaksi, näitä käyttöehtoja sovelletaan sikäli kuin pakottavasti kuluttajansuojalainsäädännöstä ei muuta johdu.

 2. Palveluntarjoaja

  UB Rahoitus Oy
  Y-tunnus: 2700119-3
  Aleksanterinkatu 21 A
  00100 Helsinki
  www.ubrahoitus.fi
  Sähköposti: asiakaspalvelu@ubrahoitus.fi

 3. Palvelu ja sen käyttäminen

  Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteydessä käyttäjä luo käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä käyttäjällä ole oikeutta siirtää tai ilmaista käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmansille osapuolille.

  UB Rahoitus Oy huolehtii Palvelun tavanomaisesta tietoturvallisuudesta. Palvelun käyttäminen tapahtuu kuitenkin käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä on vastuussa omasta käyttöympäristöstään sekä laitteidensa ja ohjelmistojensa yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

  Palvelu on rajoitettu käyttäjän omaan käyttöön eikä käyttäjällä ole oikeutta osaksikaan myydä tai välittää Palveluun perustuvia tai Palvelun tuottamia tietoja kolmansille osapuolille. UB Rahoitus Oy ei vastaa mistään käyttäjän lain- tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta aiheutuneista vahingoista.

  UB Rahoitus Oy:llä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa muuttaa www.ubrahoitus.fi -sivujen sisältöä tai lopettaa kyseisten sivujen julkaiseminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. UB Rahoitus Oy ei vastaa www.ubrahoitus.fi –sivuilla olevan aineiston päivityksen viiveistä.

 4. Immateriaalioikeudet

  Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet Palveluun ja sen taustalla oleviin ohjelmistoihin kuuluvat UB Rahoitus Oy:lle. Käyttäjä saa Palveluun vain näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti kuvatut oikeudet. UB Rahoitus Oy:llä on oikeus hyödyntää, muokata ja luovuttaa edelleen Palvelun tuottamia vikaraportteja ja muuta tietoa anonymisoidussa muodossa.

  Käyttäjä ymmärtää, että Palveluun ja sen taustalla olevaan ohjelmistoon sisältyy UB Rahoitus Oy:n tai kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksiin kuuluvat mm. yksittäisen ohjelmien erityinen suunnittelu, käytetyt ohjelmointitekniikat sekä dokumentointi. Ohjelmiston tai sen osan kopiointi, muuttaminen, kääntäminen tai Palvelun taikka sen koodin purkaminen taikka tutkiminen on kielletty.

 5. Sähköpostin käyttö ja puhelut

  UB Rahoitus Oy ei voi taata avoimessa tietotoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta. Henkilötietojen ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostitse avoimessa tietoverkossa tulee välttää. UB Rahoitus Oy:llä ei ole velvollisuuttaa toteuttaa avoimen tietoverkon kautta sähköpostitse tulleita toimeksiantoja tai muita palvelupyyntöjä. UB Rahoitus Oy ei vastaa vahingoista, joita viestin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua siitä, että viesti on lähetty avoimessa tietoverkossa.

  UB Rahoitus Oy:n kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa.

 6. Palvelun ylläpito

  UB Rahoitus Oy pyrkii siihen, että Palvelu on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ja viikon jokaisena päivänä lukuun ottamatta (i) Palvelun tiettyjä erikseen ilmoitettuja ominaisuuksia sekä (ii) huoltojaksoja, joista UB Rahoitus Oy pyrkii ilmoittamaan etukäteen. Palvelun vikatilanteissa käyttäjä voi ilmoittaa asiasta osoitteeseen asiakaspalvelu@ubrahoitus.fi. UB Rahoitus Oy ei anna takuita Palvelun käytettävyydestä, saatavuudesta tai virheettömyydestä.

  Järjestelmän sisäänpääsy- ja vasteaika saattavat vaihdella palveluun kirjauduttaessa tai lähetettäessä tietoja Internetin välityksellä. UB Rahoitus Oy ei vastaa mistään tiedonsiirto-ongelmista tai yhteysviiveistä, -katkoista tai –esteistä eikä mistään vahingoista, mitä näistä voi aiheutua.

 7. Palvelumaksu

  Palveluhinnasto on esitetty rekisteröintisivuilla sekä Palvelun käyttäjien kanssa erikseen solmituissa sopimuksissa. Ellei toisin todeta, ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai muita mahdollisesti maksettavaksi tulevia julkisia maksuja.

 8. Palvelun voimassaolo

  Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua alkaa Palveluun rekisteröitymällä. Oikeus käyttää Palvelua on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa osapuolen toimesta kirjallisesti noudattamalla yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisella ei ole vaikutusta niihin maksuihin, jotka UB Rahoitus Oy:llä on oikeus veloittaa käyttäjältä ennen irtisanomista, irtisanomisajan kuluessa tai irtisanomiseen liittyen.

  UB Rahoitus Oy:llä on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun käyttäminen huolto- tai kehitystoimenpiteestä johtuen. UB Rahoitus Oy:llä on lisäksi oikeus tilapäisesti estää käyttäjän pääsy Palveluun, jos käyttäjän käyttöympäristö, ohjelmistot tai laitteet taikka käyttäjän muut toimenpiteet Palvelussa aiheuttavat vaaraa toisille käyttäjille tai Palvelun toiminnalle. Pääsyn tilapäisellä estämisellä ei ole vaikutusta niihin maksuihin, joita UB Rahoitus Oy:llä on oikeus veloittaa käyttäjältä.

 9. Vastuunrajoitus

  UB Rahoitus Oy:n ylläpitämät www.ubrahoitus.fi –sivut sisältävät tietoa UB Rahoitus Oy:stä ja sen tuottamista palveluista. UB Rahoitus Oy:n mukaan kaikki www.ubrahoitus.fi –sivuilla esitetty aineisto on julkaisuhetkellään totuudenmukaista. UB Rahoitus Oy tarjoaa palvelun ”sellaisena kuin se on” eikä takaa tietojen oikeellisuutta eikä vastaa esitetyn aineiston virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai soveltumattomuudesta. Kaikki www.ubrahoitus.fi –sivuilla esitetty aineisto annetaan ainoastaan tiedonantotarkoituksessa. Sivustojen käyttäjä on vastuussa omista sijoitus- tai lainanottopäätöksistä. Päätökset pohjautuvat käyttäjän omiin selvityksiin, analyyseihin ja arvioihin sijoituskohteista, sijoituspäätökseen liittyvistä riskeistä sekä lainanoton tarkoituksenmukaisuudesta. UB Rahoitus Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä.

 10. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

  Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

  Mikäli sivujen käytöstä aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida ratkaista käyttäjän ja UB Rahoitus Oy:n välisin neuvotteluin, käsitellään erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

 11. Muut ehdot

  Mikäli osapuoli jättää käyttämättä jotain näiden käyttöehtojen mukaista oikeuttaan, ei tällainen oikeuden käyttämättä jättäminen tarkoita sitä, että osapuoli olisi luopunut kyseistä oikeudestaan.

  Mikäli jokin ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi, ei sellainen mitättömyys tai pätemättömyys mitätöi koko sopimusta, vaan sopimus jää voimaan muilta osin. Osapuolet sitoutuvat korvaamaan mitätöidyn tai pätemättömän ehdon sellaisella vastaavanlaisella ehdolla, jonka tarkoitus vastaa mitätöidyn tai pätemättömän ehdon taloudellisia päämääriä niin paljon kuin mahdollista.